Lavanya Tripathi, still from movie ‘Happy Birthday’

85